Kodeks


Udruženja turističkih vodiča Novog Sada
/2005. god/

1. Turistički vodič /u daljem tekstu: Vodič/ stručno i savesno obavlja svoju delatnost u skladu sa Zakonom o turizmu, Statutom Udruženja turističkih vodiča Novog Sada i Odredbama ovog Kodeksa.

2. Vodič u svom radu prezentuje svoje znanje, tumači i objašnjava ambijente i informiše grupu ili individualne klijente na objektivan i privlačan način a to radi sa entuzijazmom i optiomizmom

3. Vodič poseduje svestrano znanje o svojoj zemlji i gradu, o njihovoj istoriji, arhitekturi, kulturi, politici, folkloru i običajima. U tom smislu prati stručnu literaturu, pisane i elektronske medije uz stručan rad i praksu usavršava svoje opšte i stručno obrazovanje.

4. Vodič se priprema za svaki posao kada je unapred upoznat sa tim poslom. To znači da je dobro informisan o najboljim maršutama za sve ture, uključujući i poznavanje saobraćajnih propisa, radno vreme svih institucija koje učetvuju u realizaciji poverenog mu posla, kao i način za međusobnu efikasniju komunikaciju.

5. Vodič je u toku sa svim pratećim programima kada su u pitanju nove izložbe, koncerti i ostale manifestacije, događanja i aktuelne promene u gradu i zemlji.

6. Vodič svesno ne daje netačne informacije. Namerno davanje netačnih informacija u cilju prikrivanja nepoznavanja teme ili u cilju sticanja materijalne ili druge koristi za sebe ili druge – smatra se ozbiljnim prekršajem ovog kodeksa.

7. Vodič tokom rada u svojoj profesiji ne nameće ili propagira svoje vrednosne sudove, politička, verska i druga ubeđenja, stavove i mišljenja, a ima razumevanja i pokazuje toleranciju prema tuđima.

8. Kada to zavisi od njega, vodič je tačan i na vreme izvršava svoje radne i materijalne obaveze prema svim učesnicima u poslu.

9. Vodič je upoznat, poštuje i pridržava se svih zakonskih akata, pravila i propisa na svim lokalitetima, institucijama ili objektima kuda god vodi grupu.

10. Vodič prihvata svaki posao kao ozbiljno angažovanje i otkazuje ga samo u slučaju više sile ili ukoliko je to krajnje neizbežno, o čemu obaveštava naručioca posla u najkraćem roku.

11. Vodič je odeven na način koji je prikladan vrsti posla i okolnostima pod kojima se taj posao obavlja.

12. Vodič ne traži napojnice ni za sebe ni za druge, i ne zloupotrebljava privilegije besplatnih usluga koje mu pripadaju prema turističkim uzansama i pravilima.

13. Vodič tokom rada predstavlja i štiti interese naručioca posla. Iz ovog odnosa proizilaze obostrane obaveze vodiča i naručioca posla da blagovremeno preuzmu tj. predaju i provere sva dokumenta, programe, kao i sve ostalo što je potrebno za uspešno realizovanje posla.

14. Vodič poznaje i poštuje poslovnu politiku i odluke naručioca posla. Vodič ne preuzima posao od klijenta naručioca posla bez znanja naručioca posla. Kada se radi o novoj usluzi klijentu koji mu je poveren, vodič ima odgovornost da o takvom aranžmanu obavesti naručioca posla. Povreda ovih pravila smatra se ozbiljnim prekršajem ovog Kodeksa.

15. Tokom svog rada ili u slobodnom vremenu prilikom boravka sa grupom ili individualnim klijentima, vodič se ophodi ravnopravno prema svim učesnicima po principima lepog ponaćanja i pridržava se uobičajenih društvenih normi i pravila.

16. Vodič neguje dobronamerne, pozitivne i kolegijalne odnose sa drugim vodičima zasnovane na principima uzajamnog poštovanja i uvažavajna. Svako prenošenje ili prepričavanje neproverenih, neistinitih ili zlonamernih izjava i sudova o profesionalnom radu ili privatnom životu kolega smatra se ozbiljnim prekršajem ovog Kodeksa.

17. Vodič poštuje istraživački napor, rad i intelektualnu svojinu drugih vodiča; ne plagira niti neovlašteno preuzima individualne tehnike prezentacije i njihove komentare kao svoje.

18. Vodič svojim radom i ponašanjem štiti ugled i interese kolega, Udruženja turističkih vodiša Novog Sada, naručioca posla, svog grada i zemlje, a time i svoj lični.

19. Vodič se pridržava ovog Kodeksa, svih pravila, odluka, cenovnika i Statuta Udruženja turističkih vodiča Novog Sada i na taj način ostvaruje osnovu za visoko kvalitetno vrenovanje svog rada i profesije u celini.